Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop
0
Your cart is empty. Go to Shop

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I

Úvodné ustanovenia

 

  • Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok vernostného programu Corvinus Klub Partner (ďalej len „VOP CKP“), je úprava práv a povinností medzi obchodnou spoločnosťou TERMÁL s.r.o., so sídlom Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34 099 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro vložka č. 156/T (ďalej len „Spoločnosť“ ) v zastúpení obchodnou spoločnosťou Hayden s.r.o., so sídlom Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČO: 53 870 506, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 155632/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“), a tuzemskou právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky a/alebo zahraničnou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá napĺňa znaky podnikateľa v zmysle príslušného zahraničného platného právneho poriadku, ktorým sa spravuje a tieto osoby konajú v rámci svojho povolania, predmetu podnikania alebo podnikateľskej činnosti (ďalej ako „Partner“ alebo „Partner Programu CKP“),a ktorá má záujem o členstvo alebo je členom vernostného programu Corvinus Klub Partner (ďalej ako „CKP“).

1.2       Služby ponúkané v rámci osobného profilu na www.thermal-corvnus/corvinusklub.partner.sk a www.haydenland/corvinusklub.partner.sk, ako aj nákup tovarov a platby za služby v prevádzkach bližšie špecifikovaných v týchto VOP CKP môže využívať výlučne registrovaný Partner.

1.3       Podpisom registračného formulára Partner – záujemca o členstvo vo vernostnom programe Corvinus Klub Partner potvrdzuje, že sa oboznámil so znením VOP CKP k Zmluve o obstaraní služby – Corvinus Klub Partner uzavretú medzi Prevádzkovateľom v mene a na účet Spoločnosti a Partnerom. 

1.4       Pri kúpe fyzickej akýchkoľvek tovarov a služieb vystupuje Spoločnosť v postavení Predávajúceho a Partner v postavení Kupujúceho. Prevádzkovateľ je majiteľom technickej infraštruktúry, softvérového, právneho, marketingového a obchodného riešenia vernostného programu, ktorý zmluvne vytvoril pre  Spoločnosť v súvislosti s požiadavkou Spoločnosti zvýšiť efektivitu, rozsah poskytovaných služieb, zvýšiť a zabezpečiť stabilizáciu a následný kontinuálny nárast obchodu v online priestore pre Spoločnosť. Prevádzkovateľ ako majiteľ know how online predajnej platformy, zabezpečuje v zmysle zmluvného vzťahu registráciu, evidenciu, analytické údaje a  transakcie vernostného programu CKP v mene a na účet Predávajúceho.

 

Článok II

Definícia pojmov

 

2.1       Program CKP: Vernostný program Corvinus Klub Partner, ktorého zriaďovateľom a  a prevádzkovateľom je Prevádzkovateľ v mene a na účet Spoločnosti v zmysle osobitného z/mluvného vzťahu; Program je dostupný na webovej stránke www.thermal-corvinus/corvinusklub.partner.sk a www.haydenland/corvinusklub.partner.sk, umožňuje získavanie informácií predovšetkým o službách a tovaroch poskytovaných Spoločnosťou a jeho súčasťou je zabezpečenie systému, ktorý Prevádzkovateľovi umožňuje on-line rezerváciu a kúpu karty CKP, to všetko za podmienok uvedených nižšie vo VOP CKP k Zmluve o obstaraní služby – Corvinus Klub Partner.

2.2       Záujemca o členstvo CKP: tuzemská právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky a/alebo zahraničná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá napĺňa znaky podnikateľa v zmysle príslušného zahraničného platného právneho poriadku, ktorým sa spravuje a táto osoba koná v rámci svojho povolania, predmetu podnikania alebo podnikateľskej činnosti, a súčasne táto osoba má  záujem na základe registrácie stať sa členom Programu CKP.

2.3       Partner Programu CKP: tuzemská právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky a/alebo zahraničná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá napĺňa znaky podnikateľa v zmysle príslušného zahraničného platného právneho poriadku, ktorým sa spravuje a táto osoba koná v rámci svojho povolania, predmetu podnikania alebo podnikateľskej činnosti, ktorá je na základe registrácie do systému, uzavretia Zmluvy o obstaraní služby a akceptácii VOP CKP,  oprávnená k využívaniu Programu CKP.

2.4       Užívateľ Programu CKP: tuzemská alebo zahraničná fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorý prostredníctvom užívateľského rozhrania Partnera Programu CKP využíva práva Partnera ako jeho zmluvný zákazník.   

2.5       Thermal Corvinus: prevádzka termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder, ako aj pešej promenády na  Promenádnej ulici 3221/20, 932 01 Veľký Meder, prípadne ďalšie prevádzky obchodnej spoločnosti TERMÁL s.r.o., Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34 099 336.

2.6       Zmluvné prevádzky  prípadné ďalšie zmluvné prevádzky určené Spoločnosťou, na ktoré sa vzťahuje Program CKP.

2.7       Kód Partnera CKP: špecifický identifikačný nezameniteľný QR kód Partnera, ktorý mu vygeneruje softvér v rámci online rezervačného a kreditového systému, a to po (i) úspešnej registrácii a (ii) uzavretí Zmluvy o obstaraní služby a (iii) akceptácii VOP CKP. Kód CKP slúži na identifikáciu Partnera, resp. jeho prevádzkarne a oprávňuje Partnera k využívaniu Programu CKP.

2.8       Karta Partnera CKP: QR kód vygenerovaný pri pokladni  a/alebo online pre Partnera uchovávaný elektronicky alebo na pevnom nosiči (plastová karta). Karta Partnera CKP je personalizovaná, je zriadená v prospech Partnera Prevádzkovateľom a je výsledkom úspešnej registrácie do Programu CKP a uzavretí zmluvy o obstaraní služby a akceptácii VOP CKP.  

2.9       Kód Užívateľa Programu CKP: špecifický identifikačný nezameniteľný QR kód Užívateľa Programu CKP, ktorý mu automaticky vygeneruje softvér v rámci online rezervačného a kreditového systému v analytickej podskupine Partnera Programu CKP. Kód Užívateľa Programu CKP poskytne Užívateľovi Programu elektronickou formou vo svojom vlastnom užívateľskom rozhraní CKP Partner Programu CKP.  Užívateľ Programu CKP si Kód stiahne do mobilného telefónu alebo si ho vytlačí. Kód Užívateľa Programu CKP môže byť aj elektronicky prenesený na čipový náramok samotným Partnerom, a to prostredníctvom elektronického zariadenia – nabíjačky čipových náramkov, ktorú zmluvne zabezpečí pre Partnera Prevádzkovateľ,  za splnenia špecifických podmienok v zmluve o obstaraní služby.  

2.10     Čipový náramok: prenosné elektronické zariadenie autorizované Spoločnosťou, na ktorom je umiestnený Kód Užívateľa CKP, a ktorý využíva Užívateľ Programu CKP na úhradu Ceny prostredníctvom POS Terminálu. Súčasťou Čipového náramku môže byť aj Kredit Užívateľa Programu CKP, ktorý si určí Užívateľ CKP.  

2.11     Kredit Užívateľa Programu CKP: finančný kredit, ktorý si určí a vloží na čipový náramok  poskytnutý Spoločnosťou pri vstupe do Thermal Corvinus, a to v určenej výške, maximálne 30EUR. Kredit platí pre 1 vstup na 1 deň a môže ho vkladať len osoba staršia 18 rokov.   

2.12     Kontaktná osoba: osoba oprávnená zastupovať Partnera vo všetkých veciach súvisiacich s plnením Zmluvy, ktorá je určená v Zmluve, prípadne oznámená Partnerom Prevádzkovateľovi, resp. Spoločnosti dohodnutým spôsobom.

2.13     GDPR: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

2.14     E-shop: sa rozumie internetový obchod alebo obdobná služba prevádzkovaná Prevádzkovateľom v mene a na účet Spoločnosti, prostredníctvom ktorej Partner prijíma objednávku na poskytnutie Plnenia a umožňuje aj bezhotovostnú úhradu Ceny Plnenia.

2.15     Zmluva: sa rozumie Zmluva o obstaraní služby uzavretá medzi Prevádzkovateľom (v zmluve uvedený aj ako Obchodník) a Partnerom. Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností v súvislosti s uplatňovaním vernostného programu CKP.  Zmluva sa uzatvára na obstaranie služieb a dodanie tovarov  v mene a na účet Spoločnosti.

2.16     CKP Konto: sa rozumie evidencia celkovej hodnoty všetkých Transakcií Partnera uskutočnených za Zúčtovacie obdobie.     

2.17     Cena: sa rozumie cena alebo jej časť za Plnenie poskytnuté Spoločnosťou, resp. obstarané alebo sprostredkované Spoločnosťou alebo jej zmluvným partnerom, ktorú uhrádza Partner Kreditom Partnera CKP prostredníctvom Karty Partnera CKP, prípadne v subordinačnom zmluvnom vzťahu medzi Partnerom a Užívateľom Programu CKP,  ktorú uhrádza priamo Užívateľ Programu CKP prostredníctvom Čipového náramku alebo Karty Užívateľa Programu CKP. 

2.18     Zúčtovacie obdobie: sa rozumie obdobie, za ktoré sa spoločne vyúčtovávajú všetky Transakcie Partnera v zmysle Zmluvy, spravidla je to kalendárny mesiac začínajúci 1. dňom a končiaci posledným dňom toho-ktorého kalendárneho mesiaca príslušného kalendárneho roku.

2.19     Transakcia: sa rozumie uskutočnenie akejkoľvek bezhotovostnej úhrady Plnenia Partnerom Prevádzkovateľovi v mene a na účet Spoločnosti, za poskytnutie online služieb a online dodávku tovarov Partnerovi Spoločnosťou a/alebo treťou osobou. 

2.20     Plnenie: sa rozumie poskytnutie vstupov, poskytnutie služieb a dodanie tovaru Spoločnosťou alebo treťou osobou Partnerovi v priestoroch Thermal Corvinus, prípadne iných zmluvných priestoroch Spoločnosti a/alebo tretích osôb.

2.21     POS terminál: sa rozumie elektronické zariadenie, ktoré umožňuje realizáciu bezhotovostnej úhrady Ceny Plnenia objednaného v Spoločnosti prostredníctvom E-shopu súčasne s uskutočnením objednávky Plnenia, respektíve bezprostredne po uskutočnení objednávky Plnenia Partnerom.

2.22     Platobná brána: sa rozumie elektronické zariadenie, ktoré umožňuje realizovať úhradu ceny za dodaný tovar alebo poskytnutú službu bezhotovostne prostredníctvom platobných alebo iných kariet ako aj poskytovanie iných služieb, respektíve iné obdobné elektronické zariadenie umožňujúce realizovať bezhotovostnú úhradu ceny za dodaný tovar alebo poskytovanú službu.

2.23     Kredit CKP: sa rozumie kredit vydaný v elektronickej forme, pričom hodnota Kreditu CKP je asociovaná ku Karte Partnera CKP. Kredit je možné použiť na úhradu Ceny, na nabíjanie Vstupov pre jednotlivých Užívateľov Programu CKP. Kreditom sa pre účely Zmluvy a týchto VOP CKP rozumie elektronická poukážka vydaná Spoločnosťou, elektronická poukážka vydaná treťou osobou určenou Spoločnosťou, respektíve elektronický nárok na poskytnutie Plnenia, ktorého evidenciu a zúčtovanie zabezpečuje Prevádzkovateľ v mene a na účet Spoločnosti. Vydavateľ Kreditu CKP je oprávnený obmedziť použitie Kreditu na úhradu Ceny, a to vymedzením  druhu Plnenia, ktorého Cenu je možné alebo nie je možné uhradiť Kreditom.

2.24     Prehľad Konta CKP: sa rozumie stav Konta CKP automaticky generovaný vždy k poslednému dňu Zúčtovacieho obdobia.  

2.25     Prístup Partnera: sa rozumie prihlasovacím menom a heslom zabezpečený elektronický prístup Partnera do Partnerského konta. Nástroje na správu Prístupu partnera sú Partnerovi dostupné v Partnerskom konte.

2.26     Vstupenka: cenina a potvrdenie umožňujúce Partnerovi a jeho zmluvne dojednaným Užívateľom Programu CKP za poplatok vstup na termálne kúpalisko Thermal Corvinus a súčasne cenina a potvrdenie o Kredite Užívateľa Programu CKP  maximálne vo výške 30 EUR/1 vstup/deň (osoba staršia ako 18 rokov).

2.27     Partnerské konto: sa rozumie konto vedené pre Partnera na internetovom portáli, do ktorého sa Partner prihlási cez Prístup partnera. V Partnerskom konte sú Partnerovi sprístupnené v rozsahu určenom Prevádzkovateľom:

            2.27.1   informácie zo Zmluvy

            2.27.2   aktuálny stav CKP Konta

            2.27.3   informácie o Transakciách

            2.27.4   informácie o poskytnutých zľavách a ďalších benefitoch v zmysle Zmluvy

            2.27.5   nástroje na správu Prístupu partnera

2.28     Vstup: oprávnenie Partnera alebo Užívateľa Programu CKP na časovo obmedzený vstup do areálu prevádzky Thermal Corvinus v zmysle platného prevádzkového a návštevného poriadku Spoločnosti, prípadne zmluvných prevádzok Spoločnosti, s možnosťou jedenkrát počas doby platnosti vstupu opustiť areál prevádzky Thermal Corvinus a možnosť opätovne sa doň vrátiť. 

2.29     Nabíjacie zariadenie: elektronické zariadenie, ktoré poskytne Prevádzkovateľ Partnerovi Programu CKP za účelom fyzického doplňovania Kreditu Partnera CKP a Kreditu Užívateľov Partnera CKP priamo v prevádzke Partnera Programu CKP. Zariadenie má svoj špecifický identifikátor určený pre konkrétneho Partnera Programu CKP a je po dobu platnosti zmluvného vzťahu nepretržite napojené na Zúčtovacie centrum Prevádzkovateľa.

2.30     Spárovanie: sa rozumie inštalácia aplikácie do Nabíjacieho zariadenia poskytnutého Prevádzkovateľom v prevádzke Partnera Programu CKP a zaevidovanie Nabíjacieho zariadenia poskytnutého Prevádzkovateľom, prevádzky a samotného Partnera Programu CKP v Zúčtovacom centre pre realizáciu Transakcií respektíve zaevidovanie Platobnej brány a samotného Partnera Programu CKP v Zúčtovacom centre pre realizáciu Transakcií.  

2.31     Stravovacie zariadenie: reštaurácia, kaviareň, bufet, bar, prevádzka rýchleho občerstvenia v správe a prevádzke Spoločnosti, alebo v správe a prevádzke zmluvných partnerov Spoločnosti.

2.32     Terminál: sa rozumie elektronické zariadenie – POS terminál Spoločnosti, ktorý je registrovaný Spoločnosťou na uskutočnenie Transakcií.

2.33     Zúčtovacie centrum:  sa rozumie aplikácia Prevádzkovateľa slúžiaca na overenie platnosti Kreditu CKP, schválenie úhrady Ceny prostredníctvom Kreditu a evidenciu Transakcie.

2.34     Zoznam: sa rozumie zoznam všetkých prevádzkarní všetkých Partnerov programu CKP, ktorí využívajú Program CKP, zverejnený na internetovom portáli Spoločnosti, prípadne aj na internetovom portáli Prevádzkovateľa.

 

 

Článok III

Registrácia a prihlasovanie do Programu CKP

 

3.1       Záujemca o členstvo CKP sa registruje do Programu CKP prostredníctvom:

3.3.1    elektronického online registračného formulára prístupného na webovej stránke www.thermal-corvinus.sk/corvinusklub.partner.sk  alebo www.haydenland.sk/corvinusklub.partner.sk  v ktorom vyplní požadované údaje

3.3.2    prostredníctvom registračného formulára osobne priamo v informačnom centre alebo na pokladni Thermal Corvinus v časoch určených Spoločnosťou.

3.2       Po vyplnení predpísaných údajov v zmysle bodu 3.3.1 záujemca o členstvo zvolí, či má záujem aj o fyzickú personalizovanú Kartu Partnera CKP (viac v článku IV VOP CKP), ktorú má možnosť zakúpiť si v zmysle aktuálneho cenníka Prevádzkovateľa. Virtuálna Karta Partnera CKP je každému Partnerovi Programu CKP generovaná automaticky pri registrácii vo forme QR kódu uchovávaného elektronicky.

3.3       Členstvo v Programe CKP vzniká Záujemcovi (Partnerovi) o členstvo CKP potvrdením odkazu v správe zaslanej Prevádzkovateľom na e-mailovú adresu, ktorú uviedol Záujemca o členstvo CKP  v registračnom formulári a súčasne uzavretím zmluvy v zmysle ustanovenia bodu 3.4 VOP CKP. Potvrdením odkazu súčasne Záujemca o členstvo CKP vyslovuje konečný a neodvolateľný  súhlas so znením zmluvy o obstaraní služby a VOP CKP. Návrh zmluvy o obstaraní je sprístupnený a poslaný každému Záujemcovi o členstvo CKP po vyplnení registračného formulára.

3.4       Záujemca o členstvo CKP berie na vedomie a súhlasí, že kliknutím na tlačidlo „Zmluva o obstaraní služieb – súhlasím“ akceptuje obsah zmluvy v celom znení a dáva súhlas na uzavretie zmluvného vzťahu medzi Záujemcom o členstvo CKP a Prevádzkovateľom. Samotný zmluvný vzťah sa uzatvorí následne fyzicky po doručení podpísanej zmluvy od Prevádzkovateľa, jeho následnom podpísaní Záujemcom o členstvo CPK a spätnom poslaní do sídla Prevádzkovateľa. Uzavretím zmluvného vzťahu sa mení status Záujemcu o členstvo CKP na Partner CKP.

3.5       Prihlasovacím menom je e-mailová adresa Partnera. Prihlasovacie heslo si Partner Programu CKP nastaví manuálne pri registrácii a v prípade, že heslo zabudne, je oprávnený požiadať o obnovu hesla prostredníctvom www.thermal-corvinus/corvinusklub.partner.sk alebo www.haydenland/corvinusklub.partner.sk.  

3.6       Po úspešnej registrácii a vzniku partnerstva v CKP získa Partner CKP Kód Partnera CKP. Tento  slúži na identifikáciu Partnera CKP, resp. jeho prevádzkarne a oprávňuje Partnera CKP k využívaniu Programu CKP. Kód Partnera CKP pošle Prevádzkovateľ Partnerovi CKP na e-mailovú adresu, ktorú uviedol Partner CKP v registračnom formulári.

3.6       Partner Programu CKP má po celú dobu svojej registrácie prístup k svojmu osobnému profilu po uvedení správneho prihlasovacieho e-mailu a hesla.

3.7       V prípade, že si Partner Programu nastaví počiatočný Kredit CKP na hodnotu 1000 EUR a vyššie, Prevádzkovateľ mu zabezpečí Nabíjacie zariadenie pre jeho potreby a zvýšenie komfortu Užívateľov programu CKP, ktorí využívajú služby Partnera Programu CKP. 

 

Článok IV

Kúpa a používanie Karty Partnera CKP

 

4.1       Záujemca o členstvo CKP má možnosť v rámci registrácie do Programu CKP zakúpiť si fyzickú kartu – Karta Partnera CKP za cenu v zmysle aktuálneho cenníka Prevádzkovateľa. Pred úhradou kúpnej ceny za vystavenie fyzickej karty Záujemca o členstvo CKP  zvolí spôsob dopravy a výber platobnej metódy, pričom má k dispozícii platbu prostredníctvom platobnej karty cez platobný portál www.thermal-corvinus/corvinusklub.partner.sk alebo www.haydenland/corvinusklub.partner.sk  alebo prostredníctvom aktuálne dostupných platobných brán a aplikácií.  

4.2       Záujemca o členstvo CKP má možnosť, nie však povinnosť pri podaní žiadosti o vystavenie fyzickej karty využiť možnosť dobitia Kreditu CKP (viac o službe Dobitie a využívanie Kreditu CKP v článku V Kredit CKP a pravidlá jeho používania).

4.3       Záujemca o členstvo CKP berie na vedomie a súhlasí, že kliknutím na tlačidlo „Objednať a zaplatiť Kartu Partnera CKP – súhlasím“ akceptuje, že žiadosť o zakúpenie fyzickej karty a dobitie kreditu zahŕňa povinnosť úhrady kúpnej ceny za vystavenie fyzickej Karty Partnera CKP.

4.4       Kúpna zmluva na fyzickú Kartu Partnera CKP je uzatvorená momentom zaplatenia kúpnej ceny za jej vystavenie. Kúpna zmluva na kúpu Karty Partnera CKP sa spravuje ustanoveniami § 409 a nasl. Obchodného zákonníka Fyzická Karta Partnera CKP sa aktivuje bezodkladne po zmene statusu Záujemcu o členstvo CKP na Partnera CKP.

4.5       Fyzická Karta Partnera CKP bude do 14 dní odo dňa registrácie Partnerovi CKP a zaplatenia poplatku za jej vystavenie doručená buď poštou, alebo si ju nový Partner CKP osobne vyzdvihne na určenom mieste v Thermal Corvinus.

4.6       Partner CKP  je povinný Kartu Partnera CKP vydanú v ktorejkoľvek forme chrániť pred stratou, poškodením alebo zničením a po celú dobu jej platnosti zabezpečiť na svoje riziko, aby sa Karta Partnera CKP nedostala do dispozície neoprávnenej osoby, t. j. osoby, ktorá nie je členom Programu CKP. Kartu Partnera CKP nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vymeniť alebo svojvoľne vyhotoviť jej duplikát. Partner CKP nesmie Kartu Partnera CKP žiadnym spôsobom upravovať, pozmeňovať, falšovať alebo kopírovať.

4.7       Karta Partnera CKP je neprenosná a je viazaná výlučne na Partnera Programu CKP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať kontrolu, a to buď samostatne alebo na podnet Spoločnosti,  či osoba preukazujúca sa Kartou Partnera CKP pri poskytovaní služieb alebo kúpe tovaru je registrovaným Partnerom Programu CKP. AK Prevádzkovateľ zistí, že kartu využíva neoprávnená osoba, vyhradzuje si právo túto kartu jej okamžite odobrať a následne zablokovať. Odobratím a blokovaním Karty Partnera CKP zo strany Prevádzkovateľa zaniká Partnerovi Programu CKP, na ktorého je Karta Partnera CKP registrovaná, partnerstvo v Programe CKP, o čom bude upovedomený aj e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii.

4.8       Do 3 kalendárnych dní odo dňa odobratia a zablokovania Karty Partnera CKP Prevádzkovateľom podľa predchádzajúceho bodu 4.7 VOP CKP, môže Partner CKP, ktorého partnerstvo v Programe CKP zaniklo, využiť zostávajúci Kredit CKP pri nákupe produktov a služieb uvedených v Programe CKP.  Na tento účel môže Partner CKP využiť zostávajúci Kredit CKP výhradne elektronickou formou, bez použitia fyzickej Karty Partnera CKP. Po uplynutí lehoty podľa prvej vety už nie je možné zostávajúci Kredit CKP využiť na nákup tovarov a služieb podľa týchto VOP CKP ani vymeniť za hotovosť alebo vrátiť. Uvedený nespotrebovaný Kredit CKP prepadáva v prospech Prevádzkovateľa bez nároku na náhradu.  

4.9       Partner Programu CKP je povinný stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie Karty Partnera CKP bezodkladne písomne oznámiť Prevádzkovateľovi tak, že po prihlásení vo svojom osobnom profile na www.thermal-corvinus/corvinusklub.partner.sk alebo www.haydenland/corvinusklub.partner.sk klikne na tlačidlo „Stratená/odcudzená Karta“ a po zobrazení pop-up okna zvolí možnosť „Trvalo zablokovať Kartu“. Prevádzkovateľ v takom prípade vygeneruje Partnerovi Programu CKP (i) finančný zostatok vyjadrený v mene Euro na zablokovanej pôvodnej Karte Partnera CKP ku dňu zablokovania Karty Partnera CKP a (ii) nový Kód Partnera CKP. Pôvodná virtuálna karta ako aj fyzická karta sa vykonaním týchto úkonov stávajú trvalo nepoužiteľnými. Zo zablokovanej Karty Partnera CKP sa prenáša nespotrebovaný finančný Kredit CKP na novú Kartu Partnera CKP. Partner CKP si následne môže zakúpiť novú fyzickú Kartu Partnera CKP za cenu určenú v aktuálnom cenníku Prevádzkovateľa, a to s novým Kódom Partnera CKP. Nový Kód Partnera CKP je potrebné doplniť aj do Zmluvy o obstaraní služby formou písomného očíslovaného dodatku k Zmluve, ktorí podpíšu obe zmluvné strany. Kód Partnera CKP je platný momentom vygenerovania v systéme Prevádzkovateľa, účinnosť nadobúda a v praxi ho možno uplatňovať až po uzavretí písomného dodatku k Zmluve o obstaraní služby medzi Prevádzkovateľom a Partnerom CKP.   

4.10     Prevádzkovateľ nezodpovedá v žiadnom z prípadov za použitie karty neoprávnenou osobou.

 

 

 

Článok V

Kredit CKP a pravidlá jeho používania

 

5.1       Službu „Doplnenie Kreditu CKP“ môže Partner CKP využiť kedykoľvek po vzniku partnerstva  v Programe CKP. Ak si pri registrácii záujemca o partnerstvo zvolil aj možnosť vystavenia fyzickej karty, službu Doplnenie Kreditu CKP môže Partner CKP využiť súčasne s podaním žiadosti o vystavenie fyzickej Karty Partnera CKP.

5.2       Kredit CKP je možné zakúpiť:

5.2.1    prostredníctvom platobnej karty cez platobný portál www.thermal-corvinus/corvinusklub.partner.sk alebo www.haydenland/corvinusklub.partner.sk

5.2.2    prostredníctvom platobnej karty alebo hotovostne v pokladni v Thermal Corvinus

5.2.3    hotovostne alebo platobnou kartou v nabíjacom automate Prevádzkovateľa v Thermal Corvinus

5.3       Dopĺňanie Kreditu CKP prostredníctvom internetovej stránky www.thermal-corvinus/corvinusklub.partner.sk alebo www.haydenland/corvinusklub.partner.sk Partner Programu CKP vyberie za účelom úhrady kreditu platobnú metódu, pričom má k dispozícii viacero možností platby v zmysle bodu 5.2 VOP CKP.

5.4       Partner CKP berie na vedomie a súhlasí, že kliknutím na tlačidlo „Doplniť Kredit CKP“ akceptuje, že žiadosť o doplnenie Kreditu CKP zahŕňa jednoznačnú povinnosť úhrady Ceny.

5.5       Zakúpený Kredit CKP bude Partnerovi CKP na Kartu Partnera CKP pripísaný ihneď, s ohľadom na  technické možnosti a funkcionality Zúčtovacieho centra.

5.6       O zakúpení Kreditu CKP bude Partnerovi Programu CKP doručený daňový doklad:

5.6.1    faktúra, ak si Partner Programu CKP doplnil Kredit CKP cez www.thermal-corvinus.corvinusklub.partner.sk alebo www.haydenland/corvinusklub.partner.sk alebo cez nabíjací automat Prevádzkovateľa

5.6.2    doklad z registračnej pokladnice, ak si Partner Programu CKP dobil Kredit CKP v pokladni Thermal Corvinus.

5.7       Vlastníkom Kreditu  CKP – všetkých finančných prostriedkov vyjadrených v mene EURO, nachádzajúcich sa  na Karte Partnera CKP po celú dobu trvania Partnerstva v Programe CKP je výhradne Partner Programu CKP.

5.8       Prehľad o transakciách vykonaných s použitím Kreditu CKP na Karte môže Partner Programu CKP  kedykoľvek sledovať vo svojom užívateľskom rozhraní, ktoré mu zabezpečil Poskytovateľ

na stránkach www.thermal-corvinus/corvinusklub.parnter.sk alebo www.haydenland/corvinusklub.partner.sk.

5.9       Odo dňa doplnenia Kreditu CKP do 31.12. príslušného kalendárneho roku je Partner Programu CKP oprávnený používať Kredit CKP na:

5.9.1    kúpu individuálnych a kolektívnych  Vstupov do Thermal Corvinus pre Užívateľov Programu CKP a vyzdvihnutie Vstupeniek

5.9.2    kúpu tovarov v Stravovacích zariadeniach Thermal Corvinus

5.9.3    kúpu tovarov a služieb v E-shope, pričom nákup v E-shope sa spravuje všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu, reklamačným poriadkom E-shopu a ďalšími platnými právnymi ustanoveniami regulujúcimi činnosť E-shopu

5.9.4    kúpu tovarov a služieb v Zmluvných prevádzkach, pričom podmienky nákupu sa riadia prevádzkovými a reklamačnými poriadkami týchto prevádzok.

5.9.5    kúpu tovaru v podnikovej predajni Thermal Corvinus pričom podmienky nákupu sa riadia prevádzkovými a reklamačnými poriadkami tejto prevádzky.

5.9.6    úhradu poplatku za parkovanie v areáli Thermal Corvinus.

5.10     Do 30.12. príslušného kalendárneho roka je Partner Programu CKP oprávnený si vyzdvihnúť nevyčerpaný kredit v hotovosti v pokladni Thermal Corvinus  alebo v rovnakej lehote využiť zostávajúci kredit na nákup tovaru v podnikovej predajni Thermal Corvinus alebo v E-shope. Kredit, ktorý si člen Programu nevyzdvihne ani ho nepoužije na nákup, bude po uplynutí 31.12. príslušného kalendárneho roka 7-dňovej lehoty použitý na marketing a propagáciu služieb Prevádzkovateľa.  

5.11     Ak je Cena vyššia ako výška Kreditu CKP na Karte Partnera CKP, Partner Programu CKP je povinný najprv Kredit CKP na Kartu Partnera CKP doplniť na požadovanú hodnotu a až následne zrealizovať platbu alebo zaplatiť za vybraný tovar/ službu prostredníctvom iných dostupných platobných metód; to neplatí pre platby v jednotlivých zariadeniach v Thermal Corvinus, ktoré je možné vykonávať len použitím Kreditu CKP  na Karte Partnera CKP (alebo Čipového náramku). Pri platbe Ceny za vybraný tovar/službu nie je možné kombinovať platbu s použitím Kreditu CKP a iným spôsobom platby.

5.12     Pri reklamácii zostatku Kreditu CKP na Karte Partnera CKP je Partner Programu CKP povinný predložiť hodnoverný doklad.

 

 

Článok VI

 Ustanovenia o úhrade kúpnej ceny Karty Partnera CKP a úhrade pri doplnení kreditu

pri platbe platobnou kartou

 

6.1       Pri kúpe Karty Partnera CKP a pri doplnení Kreditu CKP cez webovú stránku www.thermal-corvinus/corvinusklub.partner.sk alebo www.haydenland/corvinusklub.partner.sk prostredníctvom platobných kariet Prevádzkovateľ spolupracuje s GoPay s.r.o. (ďalej len „GoPay alebo Inštitúcia elektronických peňazí“).

6.2       GoPay plne zabezpečuje celý proces akceptácie platobných kariet.

6.3       Po zvolení platby platobnou kartou je Partner Programu CKP presmerovaný na zabezpečenú stránku GoPay. Partner Programu CKP môže zaplatiť kartami VISA, MasterCard a Maestro vydanými akoukoľvek bankovou inštitúciou.

6.4       Člen Programu na platobnej bráne GoPay vyplní nasledovné údaje:

6.4.1    Číslo svojej platobnej karty

6.4.2    Platnosť platobnej karty

6.4.3    Ochranný CVV kód

6.5.      V prípade potreby dodatočnej autentifikácie je Partner Programu CKP presmerovaný na 3-D bezpečnostnú stránku svojej banky a je požiadaný o autentifikáciu.

6.6       Transakcia je spracovaná online a platobná brána informuje Partnera Programu CKP o výsledku platby. Po uskutočnení platby je člen Programu presmerovaný späť na www.thermal-corvinus/corvinusklub.partner.sk. alebo www.haydenland/corvinusklub.partner.sk  

6.7       Prevádzkovateľ nemá prístup k informáciám o platobnej karte Partnera Programu CKP.

 

Článok VII

Práva a povinnosti Partnera Programu CKP

 

7.1       Partner Programu sa zaväzuje dodržiavať pri plnení Zmluvy a týchto VOP CKP, ako aj pri poskytnutí Plnenia všetky príslušné všeobecne záväzné platné právne predpisy Slovenskej republiky, rozhodnutia príslušných orgánov verejnej moci a riadne a včas plniť svoje povinnosti a záväzky vyplývajúce Partnerovi Programu CKP z príslušných všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, rozhodnutí príslušných orgánov verejnej moci a zo Zmluvy a platného znenia VOP CKP.

7.2       Partner Programu CKP sa zaväzuje umožniť Prevádzkovateľovi alebo ním určenej tretej osobe uskutočniť kontrolu Nabíjacieho zariadenia (ak také Partner Programu CKP vlastní) a poskytnúť mu bezodkladne potrebnú súčinnosť v prípade technických problémov so zariadením priamo v prevádzkarni Partnera programu CKP. Partner Programu CKP sa zaväzuje v prípade poruchy Nabíjacieho zariadenia bez zbytočného odkladu požiadať príslušnú tretiu osobu zabezpečujúcu servis pre Prevádzkovateľa o odstránenie vzniknutej poruchy. Zoznam osôb zabezpečujúcich nepretržitý servis poskytne Prevádzkovateľ Partnerovi Programu CKP pri uzavretí Zmluvy.

7.3       Partner Programu CKP sa zaväzuje písomne oznámiť Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov Partnera Programu CKP uvedenú v Zmluve alebo oznamovanú Prevádzkovateľovi v súvislosti s plnením Zmluvy.

7.4       Partner Programu CKP sa zaväzuje najneskôr do 30 dní písomne oznámiť Prevádzkovateľovi zrušenie svojej prevádzkarne  ako aj ukončenie činnosti.

7.5       Partner Programu CKP sa zaväzuje písomne oznámiť Prevádzkovateľovi zmenu bankového spojenia bez zbytočného odkladu, a to prostredníctvom Partnerského konta alebo v listinnej podobe. V prípade oznámenia zmeny bankového spojenia v listinnej forme pravosť podpisu oprávnenej osoby Partnera programu CKP na oznámení musí byť úradne osvedčená. Oznámenie zmeny bankového spojenia bude pre Prevádzkovateľa účinné a záväzné počnúc piatym dňom odo dňa jeho uskutočnenia v Partnerskom konte alebo  deň nasledujúci po dni doručenia v listinnej podobe Prevádzkovateľovi.

7.6       Partner Programu CKP sa zaväzuje zaplatiť všetky obstarávacie, prevádzkové a servisné poplatky, ktoré mu vyúčtuje Prevádzkovateľ v zmysle platného aktuálneho cenníka služieb Prevádzkovateľa a jeho zmluvných partnerov (špecifické  servisné činnosti). Platby sa uskutočňujú na základe zmluvného vzťahu a to formou priamej platby zo zmluvy alebo platných VOP CKP alebo faktúry vystavenej Prevádzkovateľom Partnerovi Programu CKP. 

7.7       Partner Programu je povinný určiť Kontaktnú osobu. Partner Programu CKP zodpovedá za to, že akékoľvek konanie Partnera Programu CKP bude uskutočňované výhradne Kontaktnou osobou, ak nebude uskutočňované priamo štatutárnym zástupcom Partnera Programu CKP. Partner Programu CKP je oprávnený meniť Kontaktnú osobu alebo jej identifikačné údaje aj bez súhlasu Prevádzkovateľa. V takom prípade platí oznamovacia povinnosť Partnera Programu CKP v zmysle ustanovenia bodu 7.3 VOP CKP.

7.8       V prípade, ak Partner Programu CKP nesúhlasí so stavom Transakcií evidovaných v jeho Partnerskom konte, môže uvedenú skutočnosť reklamovať u Prevádzkovateľa. Musí však Prevádzkovateľovi dostatočne preukázať skutočné poskytnutie všetkých Plnení a úhradu ich Cien Kreditom CKP, za ktorý požaduje v Partnerskom konte doplniť evidenciu Transakcií.     

7.9       Partner Programu CKP udeľuje uzavretím Zmluvy súhlas na uvedenie jeho identifikačných údajov, adries, loga, ochrannej známky alebo iného označenia Partnera Programu CKP v Zozname.

 

Článok VIII

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 

8.1       Prevádzkovateľ sa zaväzuje zverejniť partnera Programu CKP a jeho prevádzkarne vrátane identifikačných údajov a kontaktných údajov v Zozname a zverejnené údaje pravidelne v súčinnosti s Partnerom programu CKP aktualizovať.

8.2       V prípade, ak sa Partner programu CKP dostane do omeškania so splnením ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej mu zo Zmluvy alebo týchto VOP CKP, Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť plnenie povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy, respektíve odložiť plnenie svojej povinnosti až do okamihu riadneho splnenia povinnosti zo strany Partnera programu CKP, pričom takéto prerušenie respektíve odloženie plnenia povinnosti zo strany Prevádzkovateľa sa nepovažuje za omeškanie Prevádzkovateľa s plnením povinností ani za porušenie povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.

 

 

 

 

 

 

Článok IX

Použitie Karty Partnera CKP

 

9.1       Partner Programu CKP použije kartu Partnera CKP na úhradu Ceny, a to vložením alebo priložením Karty Partnera CKP k čítaciemu zariadeniu  Terminálu. Terminál nadviaže spojenie so Zúčtovacím centrom za účelom overenia platnosti Karty partnera CKP a schválenia úhrady Ceny.  V prípade schválenia úhrady Ceny Kartou partnera CKP bude automaticky uskutočnená Transakcia. V prípade neúspešného spojenia so Zúčtovacím centrom alebo v prípade neschválenia úhrady Ceny Kartou CKP nebude Transakcia uskutočnená.

9.2       Spoločnosť sa zaväzuje prijať Kartu CKP výhradne za účelom úhrady Ceny. V prípade, ak Karta CKP má obmedzené použitie na úhradu Ceny vymedzením druhu Plnenia, ktorého Cenu je možné predmetnou Kartou Partnera CKP uhradiť, Spoločnosť sa zaväzuje neprijať Kartu Partnera CKP na úhradu Ceny iného druhu Plnenia.

9.3       Vydavateľ Karty Partnera CKP – Prevádzkovateľ, je oprávnený obmedziť použitie Karty Partnera CKP na úhradu Ceny vymedzením druhu Plnenia, ktorého Cenu je možné alebo nie je možné uhradiť Kartou CKP.

9.4       Partner Programu CKP sa zaväzuje neznevýhodňovať Užívateľa Programu CKP voči iným svojim zákazníkom za použitie Karty Partnera CKP na úhradu Ceny a to najmä:

9.4.1    neúčtovať Užívateľovi Programu CKP žiadny poplatok, respektíve nepožadovať od Užívateľa Programu CKP zaplatenie akejkoľvek platby v súvislosti s úhradou Ceny Kartou Partnera CKP

9.4.2    neúčtovať Užívateľovi Partnera CKP zvýšenie ceny či zvýšenú cenu v prípade úhrady Ceny kartou Partnera CKP

9.4.3    bez obmedzenia prijímať Kartu Partnera CKP na úhradu Ceny až do výšky 100% ceny Plnenia

9.4.5    poskytovať Užívateľovi Programu CKP Plnenie v rovnakej kvalite a v rovnakom rozsahu, ako iným zákazníkom Partnera programu CKP.

9.5       Partner Programu CKP je oprávnený požiadať Užívateľa Programu CKP o predloženie dokladu totožnosti pri použití Karty Partnera CKP na úhradu Ceny a Užívateľ Programu CKP je povinný Partnerovi Programu CKP doklad totožnosti bez výhrad predložiť. V prípade, ak Cena bola uhradená Kartou Partnera CKP vopred, Partner Programu CKP alebo osoba, ktorá poskytuje Plnenie, je oprávnená požiadať Užívateľa Programu CKP, alebo osobu, ktorej má byť Plnenie poskytnuté, o predloženie dokladu totožnosti  za účelom overenia zhodnosti osoby uhrádzajúcej Cenu Kartou Partnera CKP a osoby, ktorej má byť Plnenie poskytnuté, pričom Užívateľ Programu CKP alebo osoba, ktorej má byť Plnenie poskytnuté, je povinný Partnerovi alebo osobe, ktorá poskytuje Plnenie doklad totožnosti bez výhrad predložiť.

9.6       partner Programu CKP je povinný odmietnuť uskutočnenie Transakcie v prípade ak:

9.6.1    Karta Partnera CKP nie je platná

9.6.2    Karta partnera CKP bola zjavne falšovaná, pozmenená alebo poškodená, alebo bolo s Kartou Partnera CKP zjavne iným spôsobom neoprávnene nakladané

9.6.3    Užívateľ Programu CKP na výzvu Partnera Programu CKP odmietne predložiť svoj doklad totožnosti

9.6.4    osoba používajúca Kartu Partnera CKP nie je vlastníkom alebo splnomocneným užívateľom Karty Partnera CKP

9.6.5    Užívateľ Programu CKP odmietne na výzvu Partnera programu CKP podpísať potvrdenie o úhrade Ceny Kartou Partnera CKP

9.7       Partner programu CKP je oprávnený požiadať Užívateľa Programu CKP o podpísanie potvrdenia o uskutočnení Transakcie a Užívateľ programu CKP je povinný uvedené písomné potvrdenie bez výhrad podpísať.

9.8       V prípade uplatnenia sťažnosti Užívateľa Programu CKP na duplicitnú úhradu Ceny Kartou Partnera CKP za to isté Plnenie, je Partner Programu CKP povinný preukázať poskytnutie Plnenia ku každej z Transakcií namietaných Užívateľom Programu CKP, v opačnom prípade je Partner Programu CKP povinný sumu zodpovedajúcu neoprávnene účtovanej Cene uhradiť Prevádzkovateľovi alebo Prevádzkovateľ je v mene Spoločnosti oprávnený o uvedenú sumu znížiť Kredit CKP za ktorúkoľvek Transakciu.  

 

Článok X

Reklamácie

 

10.1     Práva a povinnosti Partnera Programu CKP pri uplatňovaní reklamácie, lehotách pre vybavenie reklamácie a ďalších skutočnostiach súvisiacich s prípadnými vadami Karty sú uvedené v Reklamačnom poriadku.

10.2     Ak Partner programu CKP, nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie Prevádzkovateľom, má Partner Programu CKP právo obrátiť sa na mediátora so žiadosťou o mimosúdne riešenie sporu. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spory riešiť prednostne vždy formou mimosúdnej dohody, aby sa predišlo zbytočným podaniam na príslušné súdy a aby sa zrýchlilo sporové konanie. Zmluvné strany súhlasia, že mediátora môže navrhnúť ktorákoľvek zo strán, pričom druhá strana bude osobu mediátora akceptovať bez výhrad.

 

Článok XI

Zánik členstva v Programe CKP

 

11.1     Členstvo v Programe CKP zaniká na základe písomného oznámenia o ukončení partnerstva zo strany Partnera Programu CKP. Partner Programu CKP posiela oznámenie o ukončení členstva Prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu corvinusklub.partner@haydenland.sk alebo písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa. partnerstvo v Programe CKP zaniká uplynutím 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Prevádzkovateľovi.

11.2     Členstvo v Programe CKP môže zaniknúť aj na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa o vylúčení Partnera Programu CKP z Programu CKP, ak Prevádzkovateľ zistí, že Partner Programu CKP porušil ustanovenia Zmluvy alebo týchto VOP CKP alebo poskytol nepravdivé údaje pri svojej registrácii. O vylúčení z Programu CKP je Prevádzkovateľ povinný informovať Partnera programu CKP tak, že mu oznámenie o vylúčení z Programu CKP s dátumom účinnosti pošle ako správu do Partnerského konta Partnera Programu CKP na www.thermal-corvinus/corvinusklub.partner.sk a www.haydenland/corvinusklub.partner.sk.

11.3     Členstvo v Programe CKP zaniká aj na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa o ukončení prevádzkovania Programu CKP. Oznámenie o ukončení prevádzkovania Programu CKP doručí Prevádzkovateľ Partnerovi Programu CKP rovnakým spôsobom, ako informáciu o vylúčení z Programu CKP.

 

Článok XII

Povinnosť mlčanlivosti

 

12.1     Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách:

12.1.1  týkajúcich sa zmluvného vzťahu, ktoré zmluvné strany získali v súvislosti s uzatvorením a plnením Zmluvy

 12.1.2 ktoré sú obsiahnuté v zmluvnej dokumentácii

12.1.3  ktoré tvoria obchodné tajomstvo zmluvnej strany alebo môžu mať povahu obchodného tajomstva zmluvnej strany

12.1.4  akékoľvek iné dôverné informácie, ktoré sú zmluvným stranám známe (ďalej len „Dôverné informácie“) a zaväzujú sa tieto Dôverné informácie nijakým spôsobom nezneužiť v obchodnom styku.  Dôverné informácie sa považujú za dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka a súčasne za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia §17 a nasl. Obchodného zákonníka. Za obchodné tajomstvo Prevádzkovateľa sa považujú také informácie a skutočnosti týkajúce sa konceptu vydávania a používania Karty Partnera CKP, ako aj všetky informácie a skutočnosti, ktoré súvisia s vernostným obchodnými podmienkami vernostného programu Corvinus Klub Partner.

12.2     Zmluvná strana, ktorá odovzdáva informáciu ostáva výlučným nositeľom práv ku všetkým Dôverným informáciám a prijímajúca strana vyvinie pre zachovanie ich dôvernosti a pre ochranu Dôverných informácií rovnaké úsilie, ako by sa jednalo o jej vlastné Dôverné informácie.

12.3     každá zmluvná strana je povinná zaviazať povinnosťou zachovať mlčanlivosť o Dôverných informáciách tiež svojich zamestnancov a osoby, ktorý v súvislosti s plnením Zmluvy sprístupní Dôverné informácie.

12.4     Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o obsahu Zmluvy.

12.5     za porušenie povinnosti mlčanlivosti v zmysle tejto Zmluvy sa nepovažuje poskytnutie alebo použitie Dôverných informácií v nevyhnutnom rozsahu zamestnancom zmluvnej strany, právnym, účtovným alebo daňovým poradcom alebo audítorom zmluvnej strany, orgánom verejnej moci pri plnení zákonných povinností zmluvnej strany, na zverejnenie uzavretia Zmluvy za účelom splnenia nadobudnutia účinnosti Zmluvy ako aj pri výkone práva zmluvnej strany. Zmluvná strana však zodpovedá za dodržiavanie mlčanlivosti osobami (okrem oprávnených orgánov verejnej moci), ktorým Dôverné informácie poskytla.

12.6     Ustanovenia tohto článku VOP CKP platia aj po ukončení zmluvného vzťahu v zmysle Zmluvy, a to po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. 

 

Článok XIII

Prechodné a záverečné ustanovenia

 

9.1       Zmluva môže byť na základe dohody zmluvných strán uzavretá v písomnej forme elektronickými prostriedkami prostredníctvom internetového portálu alebo v písomnej forme zachytenej na jednej listine.

9.2       Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. Zmluvný vzťah je možné ukončiť v zmysle ustanovení článku V Zmluvy.

9.3       Partner Programu CKP poveruje Prevádzkovateľa ako sprostredkovateľa v zmysle článku 28 GDPR spracúvaním osobných údajov oprávnených zástupcov, členov štatutárnych orgánov, zamestnancov a klientov Partnera Programu CKP (ďalej len „Dotknuté osoby“) výhradne za účelom plnenia povinností podľa Zmluvy. Poverenie na spracovanie osobných údajov Dotknutých osôb v zmysle tohto bodu je účinné dňom účinnosti Zmluvy, pričom Prevádzkovateľ bude v prípade potreby osobné údaje spracúvať automatizovanými aj neautomatizovanými prostriedkami a to v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, titul, označenie Partnera Programu CKP, číslo dokladu totožnosti, dátum narodenia, alebo len niektoré z uvedených osobných údajov podľa rozsahu osobných údajov poskytnutých Partnerom Programu CKP prípadne iné osobné údaje Dotknutých osôb poskytnuté Partnerom, ktorých poskytnutie je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa.

9.4       Poskytovateľ sa zaväzuje, že osoby oprávnené spracovávať osobné údaje v mene Prevádzkovateľa sa zaviažu, že zachovajú dôvernosť informácií a mlčanlivosť o osobných údajoch Dotknutých osôb. Partner Programu CKP udeľuje Prevádzkovateľovi poverenie na spracovanie osobných údajov Dotknutých osôb na obdobie účinnosti Zmluvy, respektíve až do okamihu zániku všetkých práv a povinností zmluvných strán vzniknutých zo Zmluvy, podľa toho ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr. Po uplynutí doby, na ktorú bolo poverenie udelené, Prevádzkovateľ všetky osobné údaje vymaže alebo vráti Partnerovi Programu CKP a vymaže existujúce kópie, ak právo Európskej únie alebo právo Slovenskej republiky nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

9.5       Prevádzkovateľ je oprávnený na základe udeleného poverenia pri spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb vykonávať všetky činnosti uvedené v článku 4 bod 2 GDPR. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje Dotknutých osôb aj prostredníctvom tretej osoby ako ďalšieho sprostredkovateľa (najmä právnického subjektu personálne alebo majetkovo prepojeného na Prevádzkovateľa alebo patriaceho spolu s Prevádzkovateľom do rovnakej podnikateľskej skupiny alebo majúcou postavenie ovládajúcej alebo ovládanej osoby vo vzťahu k Prevádzkovateľovi), ktorý bude mať rovnaké povinnosti ako Prevádzkovateľa to tak, aby spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb a zabezpečenie ich bezpečnosti spĺňalo požiadavky GDPR, a to najmä na poskytnutie dostatočných záruk na vykonanie primeraných technických a organizačných opatrení určených GDPR. Partner Programu CKP vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že pri výbere Prevádzkovateľa ako osoby oprávnenej spracúvať osobné údaje Dotknutých osôb v zmysle vyššie uvedeného  dbal na odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť Prevádzkovateľa a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov Dotknutých osôb opatreniami v súlade s ustanoveniami GDPR. Prevádzkovateľ sa zaväzuje za účelom bezpečnosti spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb vykonať všetky požadované opatrenia v súlade s článkom 32 GDPR a pri zohľadnení kritérií stanovených uvedeným článkom 32 GDPR.

9.6       Partner Programu CKP vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že osobné údaje Dotknutých osôb spracováva v súlade s GDPR a je oprávnený poveriť Prevádzkovateľa spracovaním osobných údajov Dotknutých osôb v zmysle vyššie uvedeného. O poverení Prevádzkovateľa spracovaním osobných údajov Partner Programu CKP informoval patričným spôsobom Dotknuté osoby v rámci informačnej povinnosti vyplývajúcej z GDPR, prípadne ich o tom bude v súlade s GDPR neodkladne informovať. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len na základe pokynov Partnera Programu CKP s výnimkou prípadov predpokladaných v článku 28 GDPR, pričom sa zaväzuje bezodkladne informovať Partnera Programu CKP, ak sa podľa jeho názoru pokynom Partnera Programu CKP porušujú ustanovenia GDPR alebo iné platné právne predpisy, ktoré upravujú ochranu osobných údajov.

9.7       Partner Programu CKP berie na vedomie a uzavretím Zmluvy vyslovuje súhlas s tým, že každý telefonický rozhovor, komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty alebo iná vzájomná komunikácia medzi Partnerom Programu CKP a Prevádzkovateľom môže byť za účelom kontroly poskytovaných služieb, zlepšenia kvality poskytovaných služieb alebo z iného dôvodu zaznamenaná na záznamové médium a uchovávaná v záznamovom médiu.

9.8       Partner Programu CKP nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva, záväzky alebo pohľadávky, ktoré mu vyplynuli alebo vznikli zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

9.9       Partner Programu CKP udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s poskytovaním alebo posielaním reklamných a marketingových informácií Partnerovi Programu CKP. Partner Programu CKP za účelom plnenia Zmluvy alebo posielania marketingových prípadne iných reklamných informácií, poskytuje uzavretím Zmluvy Prevádzkovateľovi súhlas s poskytnutím identifikačných a kontaktných údajov Partnera Programu CKP a jeho prevádzkarní tretej osobe.  

 9.10    Ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP CKP, pričom v prípade odlišností ustanovení Zmluvy a týchto VOP CKP sú rozhodné ustanovenia Zmluvy.

9.11     Prevádzkovateľ má právo vzhľadom na zmenu právnej úpravy, zmenu trhovej situácie, zmenu obchodnej politiky alebo na základe jeho rozhodnutia zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť tieto VOP CKP (ďalej len „Zmena VOP CKP“). Prevádzkovateľ je povinný Zmenu VOP CKP s uvedením jej platnosti a účinnosti oznámiť Partnerovi programu CKP, a to zverejnením na internetovom portáli www.thermal-corvinus/corvinusklub.partner.sk a/alebo www.haydenland/corvinusklub.partner.sk  najneskôr 14 dní pred dňom účinnosti Zmeny VOP CKP. Zmena VOP CKP nie je skutočnosťou, ktorá by vyžadovala uzavretie písomného dodatku k Zmluve.

9.12     V prípade nesúhlasu Partnera Programu CKP so Zmenou VOP CKP, má Partner Programu CKP najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti Zmeny VOP CKP z uvedeného dôvodu písomne odstúpiť od Zmluvy a zároveň odstúpenie od Zmluvy musí byť najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti Zmeny VOP CKP doručené Prevádzkovateľovi, inak právo Partnera Programu CKP na odstúpenie od Zmluvy zaniká. Ak Partner Programu CKP riadne a včas v zmysle ustanovenia tohto bodu VOP CKP nevyužije právo odstúpiť od Zmluvy, platí, že Partner Programu CKP so Zmenou VOP CKP súhlasí.

9.13     Právny vzťah založený Zmluvou sa spravuje platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

9.14     Partner CKP je povinný bezodkladne po zmene svojich identifikačných údajov, adresy na doručovanie (vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla) uviesť do príslušného kontaktného formulára a poslať Prevádzkovateľovi. V prípade, že tak Partner CKP neurobí a dôjde k zmätočnej alebo nepresnej komunikácii, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré b mohli Partnerovi v dôsledku nepresnej komunikácie vzniknúť.   

9.15     Ak niektoré ustanovenie Zmluvy je alebo sa v budúcnosti stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, alebo ho za také bude považovať príslušný orgán verejnej moci, ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú aj naďalej v platnosti a účinnosti, ak z povahy týchto ustanovení alebo z ich obsahu, alebo z okolností, za ktorých boli dohodnuté, nevyplýva, že takéto ustanovenie nie je možné oddeliť od ostatného obsahu Zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktorého obsah a zmysel najlepšie zodpovedá pôvodnému už neplatnému ustanoveniu Zmluvy.

9.16     Tieto VOP CKP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 22.02.2022.